ADHD

Co je to?

Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD, z anglického Attention Deficit Hyperactivity Disorder) patří mezi vývojové poruchy. Objevuje se v dětství a vyznačuje se abnormální aktivitou, zvýšenou dráždivostí a nepozorností dítěte.

Kdo může onemocnět?

ADHD může postihnout všechny bez ohledu na pohlaví, rasu, vzdělání, či národnost. Vyskytuje se u 5 – 8% populace, častěji se objevuje u mužského pohlaví. Potíže se rozvíjí zpravidla do 7 let věku dítěte.

Jak vzniká ADHD?

Na vzniku nemoci se podílí jak vrozené, tak získané faktory. Mezi vrozené patří jak  genetické, tak i negenetické příčiny (například časté užívání alkoholu či nikotinu během těhotenství, či komplikace během porodu). Nepříznivě působí i špatné psychosociální podmínky (disharmonické vztahy v rodině, nižší socioekonomický status, psychopatologie rodiče).

Příznaky:

Trojice hlavních příznaků zahrnuje nepozornost, hyperaktivitu a impulzivitu. Jsou trvalé (minimálně 6 měsíců), objevují se ve více situacích (nejsou vázány např. pouze na pobyt ve škole). Emoční labilita a zvýšená iritabilita vede k obtížnému navazování přátelských vztahů, dítě je vyčleňováno z kolektivu. Rozvíjí se u něj negativní sebepojetí, při nezvládnutí projevů může dojít až k disharmonickému vývoji osobnosti, rizikovému chování a zneužívání psychoaktivních látek.

Léčba:

Nasazují se jak psychofarmaka, tak i psychoterapie, do které se zapojuje i rodina. Důležitá je také komunikace se školou, na základě domluvy s vyučujícím je možné k dítěti přistupovat individuálněji. Doporučuje se zadávat dílčí úkoly a za ty odměňovat, častěji střídat činnosti, dbát na dodržování režimu (jak ve škole, tak i v rodině) a pokusit se dítě zapojovat do kolektivu.