Jak se v mapě orientovat?

Pro přiblížení a oddálení mapy použijte kolečko na myši nebo symboly + a – v levém dolním rohu obrazovky. Pokud chcete zobrazit informace o poskytovateli služby a službách, které nabízí, klikněte na ikonku na mapě. V levé části obrazovky vyskočí lišta s popisem, kontaktními údaji a odkazem na webovou stránku poskytovatele. K vyfiltrování určitého typu služeb použijte ikonku dveří v levém horním rohu mapy. V seznamu poskytovaných služeb si vyberte ty, které na mapě chcete zobrazit.

Typy služeb

Sociální rehabilitace slouží k nácviku dovedností, které vedou k co největší možné samostatnosti a soběstačnosti. Cílem je opětovné začlenění do společnosti ve smyslu aktivního společenského života nebo návratu do zaměstnání.
Sociálně terapeutické dílny jsou určeny lidem, kteří kvůli svému onemocnění nemohou najít uplatnění na běžném ani chráněném trhu práce. Mohou si zde zdokonalit své pracovní návyky a dovednosti.
Odborné sociální poradenství je poskytováno lidem v nepříznivé životní situaci. Zahrnuje informace o dostupných službách, léčbě, rehabilitaci, ale také právní poradenství nebo informace týkající se sociální problematiky či sociálního zabezpečení.
Denní stacionáře jsou místa, kde mohou lidé trávit svůj volný čas a potkávat se s ostatními. Do nabídky služeb patří pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení, terapeutická činnost či nabídka různých volnočasových aktivit.
Podpora samostatného bydlení je služba zaměřená na nácvik dovedností potřebných k zajištění chodu domácnosti a fungování v běžném prostředí. Cílem je pomáhat žít lidem ve vlastním domově.
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením zahrnují různé zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity, sociálně terapeutickou činnost, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů či obstarávání osobních záležitostí.
Služby následné péče jsou určeny pro ty, kteří absolvovali ambulantní či ústavní léčbu. Mezi poskytované služby patří terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. Pomoc je bezplatná.
Centra denních služeb mají za cíl zvýšit samostatnost a soběstačnost a zprostředkovat lidem kontakt s ostatními. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů.

Mapa vznikla s podporou projektu “Udržitelnost pro Národní ústav duševního zdraví”, č. LO1611, za finanční podpory MŠMT v rámci Národního programu udržitelnosti I (NPU I).

S žádostmi o úpravu či aktualizaci údajů v mapě nás, prosím, kontaktujte na e-mailu [email protected].